Curs Valutar BNR

Comunicare si Relatii cu Publicul

Numele si Prenumele persoanelor din conducerea institutiei si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice:

 

Numele si prenumele Functia Telefon
George-Octavian

ROMANESCU

Inspector Sef 0253-237933

 

 In conformitate cu Constitutia Romaniei (capitolul II – drepturi si libertati fundamentale, art. 31 – Dreptul la informatie), accesul liber si neingradit al persoanei la orice informatii de interes public constituie unul dintre principiile fundamentale ale relatiilor dintre persoane si autoritatile publice.

 Informatiile de interes public cu privire la activitatea Inspectoratului Teritorial de Munca Gorj vor fi oferite la cerere de catre functionarul responsabil cu difuzarea informatiilor publice in limitele Legii nr. 544/2001.

 Informatiile de interes public pot fi solicitate in scris sau verbal, dupa procedura descrisa in Legea nr. 544/2001 si in Regulamentul de organizare si functionare al Inspectoratului Teritorial de Munca Gorj.

 

 Solicitarea de Informatii

 

 Pentru a solicita in scris informatii de interes public cu privire la activitatea Inspectoratului Teritorial de Munca GORJ, puteti trimite o cerere pe adresa str. 14 Octombrie nr.154.
Cererea de solicitare (in conformitate cu Normele metodologice din 7 februarie 2002 pentru aplicarea Legii nr. 544/2001) trebuie sa fie adresata explicit Inspectoratului Teritorial GORJ si trebuie sa cuprinda urmatoarele:


·informatia solicitata, astfel incat sa permita identificarea informatiei de interes public;

·numele, prenumele si semnatura solicitantului;

·adresa la care se solicita primirea raspunsului.

 

 Reclamatii si petitii

 

·In cazul in care considerati ca dreptul privind accesul la informatiile de interes public a fost incalcat, va puteti adresa cu o reclamatie Inspectorului Sef al Inspectoratului Teritorial de Munca GORJ.

·Reclamatia administrativa va avea formatul tip prezentat in Normele Metodologice din 7 februarie 2002 si va fi depusa in termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta a refuzului explicit sau tacit al angajatilor Inspectoratului Teritorial de Munca GORJ pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001 si a Normelor metodologice din 7 februarie 2002.

·De asemenea, cetatenii sau organizatiile legal constituite pot adresa Inspectoratului Teritorial de Munca GORJ petitii, in conformitate cu procedura descrisa in Ordonanta 27/2002 si in Regulamentul de organizare si functionare a Inspectoratului Teritorial de Munca GORJ (Legea nr. 108/1999, H.G. nr. 1377/2009). Petitiile se adreseaza in scris la adresa mentionata mai sus si trebuie sa cuprinda in mod obligatoriu numele si prenumele petitionarului, precum si adresa unde acesta urmeaza sa primeasca raspunsul.

·Toate solicitarile, sesizarile si petitiile vor fi solutionate in termene prevazute de legislatia in vigoare.

 

L I S T A

cu documentelor care conţin informaţiile de interes public şi lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate de I.T.M. GORJ, în baza Legii nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public pe compartimente de lucru.

 

COMPARTIMENTUL S.S.M.

ANEXA 1.

LISTA DOCUMENTELOR CARE CONŢIN INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC CONFORM ART. 5 LIT. G, DIN LEGEA NR. 544/2001

Atribuţiile compartimentului

Comunicate de presă

Informaţii privind nivelurile tarifelor care se plătesc, în condiţiile legii, pentru serviciile prestate de Inspectoratele teritoriale de muncă

Materiale de informare (ghiduri, pliante, broşuri, etc.)

Programe şi strategii

Programul Propriu de Acţiuni al Inspectoratului Teritorial de Muncă Gorj

Protocoale de colaborare cu diferite autorităţi şi instituţii publice

Raportul Anual de Activitate al Inspectoratului Teritorial de Muncă Gorj

Rapoarte privind accidentele de muncă (la nivel naţional, pe judeţe, pe domenii principale de activitate conform domeniilor din CAEN, conform variabilelor ESAW),

Sinteza rezultatelor obținute in cadrul Campaniilor Naționale

Evidenţa petiţiilor adresate Inspectoratului Teritorial de Muncă Gorj,

Evidenţa solicitărilor de informaţii de interes public în baza Legii nr. 544/2001,

Indicatorii sociali de performanţă în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă: numărul unităţilor controlate, numărul controalelor efectuate, numărul total al sancţiunilor contravenţionale aplicate, valoarea sancţiunilor aplicate, numărul propunerilor de urmărire penală înaintate instituţiilor competente, numărul de unităţi a căror activitate a fost sistată

Tematici de control

Structura organizatorică a Inspectoratului Teritorial de Muncă Gorj

Date privind domeniul de activitate al Inspectoratului Teritorial de Muncă Gorj

 

ANEXA 2.

LISTA

CUPRINZÂND CATEGORIILE DE DOCUMENTE PRODUSE ŞI/SAU GESTIONATE, POTRIVIT LEGII, DE INSPECŢIA MUNCII CONFORM ART. 5, LIT. H DIN LEGEA NR. 544/2001

Acte normative

Avize

Borderouri de expediere corespondenţă

Chestionare (ex.: chestionar referitor la leziunile profesionale)

Circulare elaborate în vederea aplicării unitare a prevederilor legale din domeniu de competenţă

Codul de conduită specific domeniului de activitate pentru personalul din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Gorj

Corespondenţă (intra şi inter-instituţională, cetăţeni, persoane juridice)

Condică de prezenţă

Reglementări internaţionale emise de Uniunea Europeană, Consiliul Europei şi Organizaţia Internaţională a Muncii.

Documente privind organizarea şi coordonarea campaniilor naţionale

Dosare de cercetare a accidentelor de muncă în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

Informări (ex.: asupra controalelor tematice ale inspectoratelor teritoriale de muncă)

Materiale de informare ( ghiduri, broşuri, etc.)

Rapoarte privind aplicarea prevederilor convenţiilor O.I.M.

Metodologii de lucru, norme interne

Procese verbale de control, note de constatare întocmite alături de inspectorii de muncă din cadrul inspectoratelor teritoriale de muncă, procese verbale de cercetare

Proceduri de sistem şi operaţional de lucru

Protocoale de colaborare cu diferite autorităţi şi instituţii publice şi alte documente de cooperare internaţională în domeniile de competenţă ale Inspectoratului Teritorial de Muncă Gorj.

Rapoarte şi analize

Răspunsuri la petiţii sau alt tip de solicitări provenite de la autorităţi şi instituţii ale statului, persoane juridice, persoane fizice, mass-media

Numarul sesizarilor primite spre solutionare;

Regulamentul intern al Inspectoratului Teritorial de Muncă Gorj

Regulamentul propriu de organizare şi funcţionare al Inspecţiei Muncii

Situaţii periodice privind domeniul de activitate

Documente depuse în vederea autorizării desfăşurării activităţii din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă

Certificate constatatoare

Registre de evidenţă a certificatelor constatatoare emise

Dosare de cercetare a accidentelor de muncă şi documente conexe acestora – numai persoanelor implicate în cercetare, inclusiv ascendentilor sau descendentilor victimei, în cazul în care victima a decedat, respectiv institutii ale statului, societati de asigurare;

Procesele verbale de cercetare a accidentelor de munca – numai persoanelor implicate în cercetare, inclusiv ascendentilor sau descendentilor victimei, în cazul în care victima a decedat, respectiv institutii ale statului, societati de asigurare;

Lista agentilor economici autorizati (deţinerea/depozitare/transport materiilor explozive, fitosanitare, artificieri, pirotehnisti) – numai informatii cu privire la existenta sau nu a autorizatiei;

Avize pentru încadrarea locurilor de muncă în condiţii deosebite

Rapoarte de activitate a serviciilor externe de prevenire şi protecţie şi certificate de abilitare a acestora

Situatia statistica a accidentelor de munca;

 

COMARTMENTUL RELAŢII DE MUNCĂ

ANEXA 1- LISTA DOCUMENTELOR CARE CONTIN INFORMATII DE INTERES PUBLIC CONF. ART 5 LIT G, DIN LEGEA 544/2001

Raport de activitate al controalelor efectuate lunar;

Situatia cumulata referitoare la Legea nr.52/2011- zilieri;

Situatia inregistrarii contractelor colective de munca si a actelor aditionale pentru modificarea anumitor clauze din CCM / lunar;

Situatia adeverintelor – certificate eliberate din verificarea evidentei informatizate a IM / lunar;

Rapoarte de sinteza trimestriale;

Rapoartele sinteza privind rezultatele obtinute in cadrul Campaniei Nationale privind identificarea si combaterea cazurilor fara forme legale / de cate ori este cazul;

Raport semestrial de activitate;

Raportul anual de activitate .

ANEXA 2 LISTA PRIVIND CATEGORIILE DE DOCUMENTE PRODUSE SI/SAU GESTIONATE POTRIVIT LEGII CONF. ART 5 LIT H,

DIN LEGEA 544/2001

Lista societatilor inregistrate ca agenti de ocupare a fortei de munca;

Lista agentilor de ocupare a fortei de munca ce nu mai desfasoara activitate.

SERVICIUL ECONOMIC, ACHIZIŢII PUBLICE, EXECUTARE SILITĂ

 

ANEXA 1

LISTA DOCUMENTELOR CARE CONTIN INFORMATII DE INTERES PUBLIC CONF. ART 5 LIT G, DIN LEGEA 544/2001

Bilantul contabil,

Bugetul de venituri si cheltuieli,

Cont de rezultat patrimonial,

Cont de executie cheltuieli,

Cont de executie venituri,

Dosarele achizitiilor publice,

Informatii privind nivelurile tarifelor care se platesc, in conditiile legii, pentruserviciile prestate de ITM Gorj,

Materiale de informare (ghiduri, pliante, brosuri, etc.),

Programul anual de achizitii.

ANEXA 2

LISTA PRIVIND CATEGORIILE DE DOCUMENTE PRODUSE SI/SAU GESTIONATE POTRIVIT LEGII CONF. ART 5 LIT H,

DIN LEGEA 544/2001

Acte normative,

Avize,

Circulare elaborate in vederea aplicarii unitare a prevederilor legale din domeniul de competenta,

Corespondenta (intra si inter-institutionala, cetateni, persoane juridice),

Chestionare,

Decizii emisii de Inspectoratul Teritorial de Munca Gorj,

Documentatii in vederea realizarii de achizitii,

Documente contabile: bilantul contabil, bugetul de venituri si cheltuieli, cont de rezultat patrimonial, cont de executie cheltuieli, cont de executie venituri,

Dosare de achizitie publica,

Documente justificative, angajamente bugetare si legale, ordonantari de plata,

Informari

Metodologii de lucru, norme interne,

Note, puncte de vedere, observatii

Proceduri de sistem si operational de lucru,

Protocoale de colaborare cu diferite autoritati si institutii publice,

Rapoarte si analize,

Referate.

COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE

ANEXA 1.

LISTA DOCUMENTELOR CARE CONŢIN INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC CONFORM ART. 5 LIT. G, DIN LEGEA NR. 544/2001

Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Inspecţiei Muncii;

  1. Atribuţiile compartimentelor;

  2. Date extrase din Registrul General de Evidenţă a Salariaţilor în format electronic;

  3. Structura organizatorică a Inspectoratului Teritorial de Muncă Gorj;

  4. Date privind domeniul de activitate a Inspectoratului Teritorial de Muncă Gorj.

ANEXA 2.

LISTA

CUPRINZÂND CATEGORIILE DE DOCUMENTE PRODUSE ŞI/SAU GESTIONATE, POTRIVIT LEGII, DE INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ GORJ, CONFORM ART. 5 LIT. H, DIN LEGEA NR. 544/2001

Acte normative;

Circulare elaborate în vederea aplicării unitare a prevederilor legale în domeniul de competenţă;

Codul de conduită specific domeniului de activitate pentru personalul Inspectoratului Teritorial de Muncă Gorj;

Corespondenţă (intra şi inter-instituţională, persoane juridice);

Condică de prezenţă;

Decizii emise de inspectorul şef;

Documente privind organizarea cursurilor de formare şi perfecţionare profesională;

documente privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor;

Dosare profesionale;

Metodologii de lucru, norme interne;

Proceduri de sistem şi operaţionale de lucru;

Rapoarte şi analize;

Răspunsuri la solicitări provenite de la autorităţi sau instituţii ale statului, persoane juridice;

Referate;

Regulamentul intern al Inspectoratului Teritorial de Muncă Gorj;

Regulamentul propriu de organizare şi funcţionare al Inspectoratului Teritorial de Muncă Gorj;

Situaţii nominale ale posturilor şi personalului pe compartimente;

Situaţii periodice privind domeniul de activitate;

Statele de funcţii;

COMPARTIMENTUL COMUNICARE ŞI RELAŢII CU PUBLICUL

ANEXA 1

LISTA DOCUMENTELOR CARE CONTIN INFORMATII DE INTERES PUBLIC CONF. ART 5 LIT G, DIN LEGEA 544/2001

Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea I.T.M. GORJ

Comunicate de presă

Materiale de informare (ghiduri, pliante, broşuri, etc.)

Programe şi strategii

Sinteza rezultatelor obținute in cadrul Campaniilor Naționale

Evidenţa petiţiilor adresate I.T.M. GORJ,

Evidenţa solicitărilor de informaţii de interes public în baza Legii nr. 544/2001,

Date privind domeniul de activitate al I.T.M. GORJ

ANEXA 2

LISTA PRIVIND CATEGORIILE DE DOCUMENTE PRODUSE SI/SAU GESTIONATE POTRIVIT LEGII CONF. ART 5 LIT H, DIN LEGEA 544/2001

Acte normative

Circulare elaborate în vederea aplicării unitare a prevederilor legale din domeniul de competenţă

Informări (ex.: asupra controalelor tematice ale inspectoratelor teritoriale de muncă)

Materiale de informare ( ghiduri, broşuri, etc.)

Petiţii

Solicitări de informaţii publice

Comunicari de informaţii publice

Proceduri de sistem şi operaţional de lucru

Rapoarte şi analize

Răspunsuri la petiţii sau alt tip de solicitări provenite de la autorităţi şi instituţii ale statului, persoane juridice, persoane fizice, mass-media

Situaţii periodice privind domeniul de activitate

Referate de lucru

Registre de evidenţă petiţii şi alt tip de solicitări provenite de la autorităţi şi instituţii ale statului, persoane juridice, persoane fizice, mass-media

COMPARTIMENTUL JURIDIC

ANEXA 1 LISTA DOCUMENTELOR CARE CONTIN INFORMATII DE INTERES PUBLIC CONF. ART 5 LIT G, DIN LEGEA 544/2001

Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea I.T.M. GORJ

ANEXA 2 LISTA PRIVIND CATEGORIILE DE DOCUMENTE PRODUSE SI/SAU GESTIONATE POTRIVIT LEGII CONF. ART 5 LIT H, DIN LEGEA 544/2001

Registrul privind evidenţa cauzelor pe rol la instanţele de judecată